این محصول موجود نمیباشد . پیشنهادات جایگزین ما برای شما

کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه

NPK 20-20 -20 Fe.Zn.Mn.Cu.(EDTA CHELATE)+B+Mo

187,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

معرفی اجمالی محصول

کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه

کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه با داشتن عناصر غذایی نیتروژن ، فسفر و پتاسیم با نسبت یکسان و همچنین دارا بودن عناصر کم مصرف آهن، روی، منگنز، مس، بور و مولیبدن به عنوان یک کود عمومی برای محصولات مختلف زراعی و باغی در طی فصل رشد مورد استفاده قرار میگیرد. کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه با درصد خلوص بالای عناصر غذایی بر اساس شرائط اقلیمی ایران ساخته شده به گونه ای که عناصر غذایی حداکثر جذب از طریق ریشه و همینطور سطح برگ را دارا می باشند. این کود با داشتن مواد نگهدارنده به خوبی روی سطح برگ پخش و به راحتی از طریق کوتیکول برگ جذب شده و در ساختار فیزیولوژیکی گیاه وارد می شود. میکرو سبز به لحاظ داشتن متناسب عناصر غذایی از ابتدا تا انتهای فصل رشد گیاه قابل مصرف می باشد. کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه قابلیت استفاده از طریق آب آبیاری را دارا می باشد و شرائط تحمل در برابر آبهای با بی کربنات و pH بالا را دارد بنابراین به راحتی میتواند از طریق آب آبیاری و سیستمهای آبیاری تحت فشار بدون ایجاد رسوب و گرفتگی مورد استفاده قرار گیرد.

میکرو سبز قابلیت برآورده کردن مقدار کافی و متعادل عناصر غذایی در شرائط طبیعی رشد گیاه را دارا است بنابراین می تواند فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاه را متناسب کرده، فعل و انفعالات آنزیمی، تولید ترکیبات آلی و نقل انتقال آنها را به خوبی انجام دهد. میکرو سبز دارای فرمهای صد در صد قابل حل ازت، فسفر و پتاسیم می باشد که به راحتی از طریق ریشه و برگ مورد استفاده گیاه قرار میگیرند و همینطور عناصر کم مصرف موجود در کود به فرم کلاته تهیه شده اند به گونه ای که بتواند کمبود تمام عناصر غذایی را بر طرف سازد بنابراین در مقاوم سازی گیاه در برابر عوامل بیماری زا و آفات موثر می باشد و مقاومت اولیه ایجاد میکند چرا که گیاه سالم و قوی حساسیت کمتری در برابر این عوامل از خود نشان می دهد.

 

نقش عناصر غذایی کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه

نقش عنصر نیتروژن (N) در گیاه

ازت گلوگاه رشد گیاه است که برای رشد و تولید ضروری می باشد جذب عمده ازت به صورت یون NO3- و یون NH4+صورت می گیرد. عمده نیترات جذب شده در ریشه گیاه احیا شده، به صورت NH4+ در آمده و در نهایت به صورت اسیدهای آمینه و آمیدها به برک منتقل می گردد. عمده نیتراتی که گیاه جذب می کند در نهایت، در ساختمان پروتئین مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ازت در ساختمان اسیدهای نوکلئیک DNA،RNA نیز دخالت دارد. ازت در ساخت کلروفیل گیاه نیز نقش اساسی ایفاء می کند. همچنین نیترات و آمونیم در گیاه سبب موازنه کاتیونها و آنیون ها می شوند. مصرف ازت تولید پلی آمینها را افزایش می دهد که پلی آمینها نقشهای بسیار کلیدی را در گیاه به عهده دارند که تقسیم سلولی، جنین زائی، گلدهی و توسعه آن، سنتز اتیلن و… از این جمله اند. کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه با داشتن ترکیبات مختلف نیتروژن ( نیترات 5.9% ، آمونیوم 3.85% و اوره 10.25%) تعادل مناسبی در گیاه به وجود می آورد، به گونه ای که تنفس ریشه و موازنه بار در ریشه را کنترل می کند. این تعادل در یونهای موجود باعث متعادل ماندن PH محیط اطراف ریشه می شود و تنشی از نظر جذب سایر عناصر ایجاد نمی کند. حسن دیگر داشتن ترکیبات مختلف نیتروژن در میکرو سبز قابلیت استفاده از نیتروژن آن در مناطق سردسیر می باشد چرا که اوره در شرائط هوای سرد مدتی زمان لازم دارد تا قابل استفاده گیاه گردد که در این مدت دو فرم دیگر نیتروژن مورد استفاده گیاه قرار می گیرند.

 

نقش عنصر فسفر( P) در گیاه

از عناصر پر مصرف و ضروری است که به صورت معدنی و آلی در گیاه وجود دارد. فسفر به صورت آنیونهای HPO4- و HPO42- توسط ریشه جذب می شود. فسفر برای رشد مناسب گیاه مورد نیاز است، به دلیل عدم گستردگی ریشه، فسفر قابل جذب موجود در میکرو سبز بسیار مهم می باشد و گیاه را قادر می سازد تا یک سیستم ریشه ای قوی و سالم در مراحل ابتدای رشد تشكیل دهد. وجود انشعاب زیاد ریشه و توسعه ریشه های ثانویه سبب افزایش سطح تماس بیشتر ریشه با خاک می شود. این سطح ریشه گسترده به گیاه فرصت می دهد تا بتواند مواد غذایی و رطوبت را از حجم بیشتر و عمق زیادتری از به دست آورد. فسفر در تمام فرایندهای بیوشیمیایی، در تركیبات انرژی زا و در مکانیسمهای انتقال انرژی گیاه دخالت دارند . بعلاوه فسفر جزئی از پروتئین سلول بوده،

نقش ویژه ای به عنوان جزئی از پروتئین هسته سلول، غشا سلولی و نوکلئوتیدها ( RNA – DNA )  ایفا می کند. غلظت فسفر در گیاه معمولا 0.2 تا 0.4 وزن خشک است. تاثیر فسفر درگیاه شامل مواردی چون مقاومت گیاه به ورس، زودرس کردن محصول، محصول بهتر با کیفیت برتر می باشد. کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه با دارا بودن ۲۰ درصد فسفر صد در صد قابل حل این امکان را به گیاه می دهد تا علاوه بر تامین نیاز فسفر گیاه سیستم ریشه ای قوی برای آن به وجود آورد تا گیاه بتواند سایر عناصر را نیز به خوبی از خاک جذب کند . کمبود فسفر در طی مراحل اولیه رشد رویشی، بطور چشمگیری رشد و توانایی گیاه را کاهش می دهد. در این حالت، رنگ تمام برگهای گندم به صورت سبز تیره در آمده و همچنین نقاط تیره و روشنی در برگهای پیر به وجود می آید. میکرو سبز با داشتن فرمهای HPO4- و HPO42- به راحتی از طریق ریشه و برگ جذب شده و نیاز گیاه را بر آورده می سازد و علائم کمبود فسفر را بر طرف میکند.

 

نقش عنصر پتاسیم(K) در گیاه

پتاسیم همانند ازت و فسفر یکی از عناصر غذائی اصلی گیاه به شمار می آید. مقدار جذب پتاسیم توسط گیاه از جذب هر عنصر کانی دیگری به غیر از نیتروژن بیشتر است. پتاسیم به صورت کاتیونی و به صورت جذب فعال و انتخابی جذب گیاه می شود. از ویژگیهای پتاسیم تحرک زیاد در هر سطح گیاه است. بر خلاف ازت و فسفر که نقش ساختمانی در گیاه دارند، پتاسیم با نقشهای آنزیمی و کوانزیمی که دارد نقش حساسی را در گیاه ایفا می کند، از جمله حداقل ۵۰ آنزیم گیاهی بطور کامل و یا مقدار زیادی از فعالیتشان به پتاسیم بستگی دارد. پتاسیم با تاثیر روی ساختمان فضائی آنزیم جایگاه آنها را فعالتر می کند. اسیدیته (pH) سیتوپلاسم را تنظیم می کند تا آنزیمها در اسیدیته (PH) مناسب فعالیت داشته باشند. پتاسیم با تنظیم فشار اسمزی سلولهای روزنه برگ ، گیاه را در شرایط کم آبی در برابر خشکی مقاوم می سازد. بزرگ شدن سلولها در اثر فعالیت پتاسیم و ایجاد فشار تورژسانسی حاصل می گردد. پتاسیم سبب انتقال قندها در آوند آبکش می شود و همینطور ایجاد موازنه کاتیونها و آنیونها به عهده پتاسیم می باشد. پتاسیم تحمل گیاه را نسبت به امراض سرما و خشکی بیشتر و تولید نشاسته و کربوهیدراتها را افزایش می دهد. این عنصر استحکام گیاه را افزایش داده و برای رشد بهینه مقدار مطلوب آن ضروری است. پتاسیم در مراحل اولیه رشد به سرعت از خاک جذب شده و مقدار آن در طول دوره گلدهی به بیشترین مقدار در واحد سطح می رسد. کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه با دارا بودن ۲۰ درصد پتاسیم صد در صد محلول در آب این امکان را برای گیاه فراهم می سازد تا بطور کامل نیاز خود را نسبت به این عنصر حیاتی بر طرف سازد. پتاسیم موجود در میکرو سبز از طریق ریشه و برگ قابل جذب می باشد و می تواند در فعال سازی سیستمهای آنزیمی گیاه نقش موثری بازی کند.

 

نقش عناصر کم مصرف در کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه

با توجه به شرایط خاکهای ایران که غالبا آهکی و با pH بالا می باشد، جذب عناصر کم مصرف (ریز مغذی) Fe.Zn.Mn.Cu.(EDTA CHELATE)+B+Mo از ریشه به سختی همراه است. چرا که در این خاکها فراهمی عناصر ریزمغذی بسیار ناچیز می باشد و عدم حضور این عناصر می تواند ریشه گیاه را محدود سازد و در نتیجه عملکرد پائین و کیفیتی نا مطلوب عاید کشاورز می سازد. یکی از راههای مناسب مصرف، محلول پاشی کلات EDTA این عناصر می باشد که قابلیت جذب بسیار بالایی دارند و با توجه به کلات بودن آنها تحت تاثیر pH شیره سیتوپلاسمی و آندو پلاسمی قرار نمی گیرند رسوب نمیکنند و بطور قابل ملاحظه ای مورد استفاده گیاه قرار میگیرند. کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه دارای بهترین فرم عناصر کم مصرف برای جذب بهتر آنها از طریق برگ و ریشه می باشد. کاتیونهای فلزی موجود در کود به صورت کلات EDTA تهیه شده اند و با کمک مواد همراه و همینطور EDTA آزاد موجود در کود توانایی تحمل شوکهای کلسیم و منیزیم و همینطور pH بالای آبهای آبیاری مورد استفاده را دارد. میکرو سبز دارای ۱۰۰۰ میلیگرم در کیلوگرم آهن، ۵۰۰ میلیگرم در کیلوگرم منگنز، ۵۰۰ میلیگرم در کیلوگرم مس، ۵۰۰ میلیگرم در کیلوگرم روی به صورت کلات EDTA و همینطور دارای ۲۰۰ میلیگرم در کیلو گرم بور و ۵ میلیگرم در کیلوگرم مولیبدن میباشد و به منظور جلوگیری از رسوب عناصر توسط كلسیم و منیزیم نیز میزان ۱۰۰۰۰ میلیگرم در کیلوگرم EDTA آزاد در میکرو سبز موجود می باشد. بطور خلاصه نقش عناصر کم مصرف موجود در کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه را می توان به شرح زیر بیان کرد:

آهن : در فرایندهای اکسیداسیون و احیاء نقش دارد و با تغییر ظرفیت سبب انتقال الكترون می شود که این نقش در متابولیسم گیاهی بسیار مهم است. وجود آهن در سنتز پروتئین لازم است و از آنجائیکه نقش عمده آهن در سنتز پروتئینهای همراه کلروفیل است کمبود آن سبب از کار افتادن کلروفیل می شود که به همین علت رنگ زرد ناشی از کمبود آهن رخ می دهد .

روی : نقش اساسی روی در فعال سازی تعداد زیادی آنزیم گیاهی می باشد که یا مستقیما در ساختمان آنها شركت. دارد و یا اینکه برای فعال سازی آنزیمها لازم است. روی درساختمان تعداد زیادی از آنزیمها نظیر الكل دهیدروژناز، کربونیک آنهیدراز، روی – مس سوپر اکسید، سیتوتاز و آر -ان- ا پلیمراز شرکت داشته و در نقل و انتقالات زیست شیمیایی سلول نقش مهمی را ایفا می کند. در گیاهان مبتلا به کمبود روی غلظت پروتئین کاهش یافته ولی غلظت آمیدها و آمینواسیدها افزایش می یابد. کاهش ساخت پروتئین به دلیل کاهش اسید ریبونوکلئیک (RNA) است که این خود به علت کاهش غلظت روی از نوع آر – ان – ا پلیمراز می باشد. در گیاهان مبتلا به کمی روی، غلظت تریپتوفان و جیبرلین کاهش می یابد و نهایتا باعث کاهش فعالیت هورمونهای رشد نظیر اکسین (Indole acetic acid) IAA می شود. کمبود این عنصر در خاکهای قلیایی و با آهک فراوان و مقدار اندک مواد آلی شایع است. متاسفانه اکثر خاکهای کشور از کمبود این عنصر رنج می برند.

منگنز: مهمترین نقش منگنز در گیاه در مرحله فتوسنتز و تولید اکسیژن می باشد که منگنز در همان ابتدای مرحله فتوسنتزدر سیستم نوری (II) نقش گیرنده و انتقال دهنده الكترون را ایفاء می کند. نقش دیگر منگنز شرکت داشتن این عنصر در آنزیمهای آنتی اکسیدان است که جلوی فعالیت رادیکالهای آزاد را می گیرد که در نتیجه، مانع از تخریب و انهدام چربیهائی از جمله گلیکولیپیدها و اسیدهای چرب موجود در غشاء می شود. منگنز همچنین در سنتر قندها موثر است که با کمبود آن مقدار قند تولید شده در فرایند فتوسنتز کاهش می یابد. چوبی شدن ساقه گیاه بستگی به مقدار منگنز دارد و درصورتیکه میزان آن کافی باشد گیاه در برابر حمله امراض و قارچها و همچنین آفات مقاوم می شود. منگنز نقشهای موثر دیگری نیز در فعالیتهای اکسایش و احیاء گیاه ایفاء می کند و عنصری موثر برای ساخت ATP و آنزیم فسفوكیناز و فسفوترانسفرازنیز می باشد.

مس: مس در ساخت و یا ثبات کلروفیل و رنگدانه های گیاهی نقش ایفاء می کند. همچنین مس در کار بسیاری از آنزیمهای اکسید کننده که نقشی در تنفس به عهده دارند موثر است. مس قابل استفاده گیاه با افزایش pH خاک کاهش می یابد بنابراین در شرایط خاکهای ما می بایستی کمبود مس مشاهده گردد. مس در سوخت و ساز قند و ازت دخالت دارد. در گیاهانی که به کمبود مس مبتلا هستند میزان قند حل شدنی در مرحله رشد رویشی به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از حالت معمولی است. در گیاه، پس از باز شدن گلها، هنگامی که دانه و میوه به یک مخزن برای انتقال مواد به درون آنها تبدیل شده اند گیاهان مبتلا به کمبود مس دارای تعداد اندکی دانه و یا میوه هستند. با توجه به نقش مس در فتوسنتر پائین بودن میزان قندهای حل شدنی قابل انتظار است که اندک بودن میزان قندها در انتهای ساقه و نبود نشاسته در دانه های گرده گیاهانی که مبتلا به کمبود مس هستند، باروری بسیار کم بوده و تعداد دانه کمی تولید می شود. نقش مهم دیگر مس دخالت در چوبی شدن دیواره های سلولی در گیاه است که در کمبود این عنصر به ویژه همراه با مصرف زیاد ازت حساسیت گیاهان از خانواده غلات به خوابیدن در سطح خاک را زیاد می کند. همچنین در گیاهانی که کمبود مس دارند آوندهای چوبی به اندازه کافی چوبی نمی شود در شرایط تعرق زیاد که مکش منفی بالائی در طول آوند چوبی رخ می دهد این عدم استحکام آوند سبب فرو پاشی آن می شود که کار انتقال آب و املاح با مشکل مواجه می شود به همین دلیل یکی از علائم کمبود مس علیرغم آبیاری، پژمردگی آن است.

بور: نقش مهم بر در سنتز دیواره سلولی و حفظ یکپارچگی غشاء سلول است که با این نقش، همانند کلسیم باعث استحکام دیواره سلولی می شود. در چوبی کردن ساقه گیاه نیز موثراست. همچنین در انتقال و متابولیسم قند، متابولیسم اکسین و در تنفس نقش دارد. بور نقش مهمی در ساخت RNA ایفا می کند. همینطور تاثیر مثبت و به سزایی در جوانه زنی دانه گرده و بقاء و طول لوله گرده دارد. به همین دلیل می توان بور را در افزایش دوره لقاح موثر دانست. بور در گیاه نسبتا تحرک پذیر بوده و از طریق آوندها منتقل می شود. با توجه به کم بودن فاصله میزان نیاز و میزان سمیت بور در گیاهان مقدار بر کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه به گونه ای در نظر گرفته شده که مشکل سمیت در گیاه به وجود نیاورد.

 

میزان و موارد مصرف کود 20-20-20 میکروسبز :

میزان و موارد مصرف کود میکرو سبز

مشخصات

NPK 20-20 -20 Fe.Zn.Mn.Cu.(EDTA CHELATE)+B+Mo

آنالیز و ترکیبات کودی (w/w)
نیتروژن کل(N)
20
نیتروژن آمونیومی (NH4)
5.7
نیتروژن نیتراتی (NO3)
4.3
اوره
10
فسفر قابل جذب (P2O5)
20
پتاسیم محلول (K2O)
20
آهن (Fe-EDTA )
0.05
روی (Zn-EDTA)
0.05
مس (Cu-EDTA)
0.05
منگنز (Mn-EDTA)
0.05
بر (Bo3)
0.02
مولیبدن (MO04)
0.005
کلات آزاد
1

توضیحات تکمیلی

وزن 10 kg
نوع کود

برند

محصول کشور

وزن

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کود بیست بیست بیست میکرو سبز گیاه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید