کنه برنج (Tetranychus harti ( Eving

خانواده و راسته (Acari.,Tetranychidae)

 

دانلود نرم افزار سموم

 

مناطق انتشار

 

فرجی (1374) ضمن بررسی کنه هـاي خـانواده Tetranychidae در اسـتان مازنـدران Tetranychus harti را از روي برگ هاي بـرنج مـزارع سـاري، بهـشهر و نـور جمـع آوري و شناسـایی نمود.این کنـه انتـشارجهانی دارد. ایـن کنـه در هندوسـتان و در آمریکـا بـه غیـر بـرنج روي محصولات دیگر گزارش شده است و به Rice mite معروف است.

 

شکل شناسی کنه برنج ( Tetranychus harti )

 

افراده مـاده ایـن کنـه داراي موهـاي پـشتی روي برآمـدگی نـسبتاً بزرگـی قـراردارد بـه طوریکه طول موها بلند بوده و نوك آنها از قاعده موي بعدي میگذرد، ولـی جفـت پـنجم از مو هاي پشتی مرکزي کوتاه، بطوريکه از سایر موها کوتـاهتـر اسـت.در افـراد نـر اولـین جفت موهاي پشتی مرکزي نسبتاً باریک و طویل می باشد ولی سایر موهاي پشتی مرکـزي کوتاه و پروش است ولی از قاعده موي بعدي نمیگذرد . کنه ها بر خـلاف حشرات جانورانی با چهار جفت پا (هشت پا) و بدن دو قسمتی دارند.

 

فرم بالغ کنه برنج ( Tetranychus harti ( Eving

 

زیست شناسی

 

از بیولوژي و سایر خصوصیات رفتاري این کنه تاکنون اطلاعات کافی در دسترس نمیباشد.

 

میزبان

 

گیاهان زیربه عنوان میزبانهاي این آفت ذکر می گـردد. ابـري، اطلـسی، درمنـه، علـف ترشکی، یونجه، پونه، بارهنگ، شبدر، نیشکر و شمعدانی میزبانهای آن میباشند.

 

علایم خسارت کنه برنج روی برگ

 

خسارت و علائم کنه برنج ( Tetranychus harti )

 

تاکنون هیچگونه خسارت قابل توجهی از کنه برنج مشاهده نـشده اسـت امـا در بـرنج هـاي پـرورش داده شده دراطراف گلخانه موسسه تحقیقـات بـرنج رشـت لکـه هـاي زرد رنـگ پریـده و مایل به قهوه اي به همـراه کنـه مـشاهده گردیـد. ایـن کنـه در تمـامی نقـاط نمونـه بـرداري شـــده در مازنـــدران خـــسارت شـــدید بـــه بـــرگ بـــرنج و گیـــاه Oxalis corniculata L وارد میسازد

 

همچنین شما میتوانید در سایت اصلی شرکت پستهای زیر در مورد سایر آفات برنج را نیز مطالعه کنید

کرم ساقه خوار برنج

زنجره سبز برنج

سرخرطومی ریشه برنج

مگس خزانه برنج

 

با کلیک بر روی تصویر زیر و عضویت در کانال تلگرام شرکت جدیدترین مطالب و مقالات را مطالعه نمایید.

 

کانال تلگرام شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای