پوسیدگی رایزوپوسی طبق آفتابگردان (Rhizopus Head Rot)

بیماری پوسیدگی طبق آفتابگردان با عامل Rhizopus oryzae از بیماری های خسارتزای آفتابگردان در استان های گلستان و مازندران می باشد. میزان خسارت ممکن است حتی در صورت آلودگی آخر فصل (به دلیل از بین بردن دانه ها) شدید باشد.

علایم بیماری پوسیدگی رایزوپوسی طبق آفتابگردان

علائم بیماری پوسیدگی رایزوپوسی طبق آفتابگردان ، نخست به صورت نقاط تیره رنگ و بعد به صورت پوسیدگی نرم در پشت طبق های درحال رسیدن ظاهر می شود. با پیشرفت بیماری طبق ها چروکیده شده ، ظاهری پاره شده پیدا می کنند و قبل از موعد می رسند. عامل بیماری به صورت توده پنبه مانند در پشت طبق ظاهر می شود و بعد به تمام بخشهای طبق سرایت کرده و باعث پوسیدگی طبق می شود. در نهایت اندام های بارده قارچ (اسپورانژها) به صورت نقاط سیاه رنگ به اندازه نوک سنجاق ظاهر می شوند. در صورت شدید بودن آلودگی ، دانه ها تبدیل به توده پودر سیاه رنگ می شوند. همچنین در صورت آلودگی گردن طبق ممکن است طبق کاملا بیفتد. در طبق های آلوده دانه ها کوچک مانده و کیفیت روغن دانه کاهش می یابد.

علائم بیماری پوسیدگی رایزوپوسی طبق آفتابگردان (Rhizopus Head Rot)

چرخه بیماری پوسیدگی رایزوپوسی طبق آفتابگردان

اسپورهای قارچ در همه جا یافت می شود. بیماری پوسیدگی طبق آفتابگردان در مناطق گرم و مرطوب ، حائز اهمیت است. تحت این شرایط اسپورهای قارچ توسط جریان هوا روی گیاه منتقل شده و بدنبال ایجاد زخم در اثر تگرگ ، پرندگان یا لارو حشرات آلودگی شروع می شود. پوسیدگی طبق آفتابگردان بندرت قبل از گلدهی شروع می شود. حساسیت طبق با افزایش سن طبق افزایش می یابد.

Rhizopus oryzae عامل بیماری پوسیدگی طبق آفتابگردان

مدیریت بیماری پوسیدگی طبق آفتابگردان

اجتناب از صدمه مکانیکی به طبق بعد از گلدهی ، کنترل آفات قبل یا در زمان گلدهی ، جلوگیری از صدمه پرندگان ، انتخاب ارقامی که طبق آنها بعد از گلدهی رو به پایین قرار می گیرد ، اجتناب از کشت آفتابگردان در نزدیکی آب که مرتبا مورد استفاده پرندگان قرار می گیرد، برای کنترل بیماری پوسیدگی رایزوپوسی طبق آفتابگردان توصیه می شود.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲۸ رای