دستورالعمل کاربرد قارچ کش الیت به منظور مدیریت بیماری گموز در باغ های پسته

یکی از مهمترین بیماريهاي پسته در ایران پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه است که به آن شیره سیاه، انگومک وگموز هم گفته می شود. علائم این بیماري متنوع بوده و به صورت کاهش پوشش برگی و زردي برگها و در نهایت سبزخشک شدن کل درخت میباشد. با توجه به اینکه معمولاً تعداد کمی از درختان در هر باغ به این بیماري مبتلا می شوند ، لذا باید مدیریت بیماري بر اساس محافظت درختان سالم در برابر آلودگی به بیماري استوار باشد. براي کنترل گموز پسته می توان از روش هاي شیمیایی، زراعی، استفاده از ارقام مقاوم و یا مبارزه تلفیقی استفاده نمود.

یافته هاي اخیر در موسسه تحقیقات پسته کشور در رابطه با مبارزه شیمیایی جهت کنترل گموز پسته نشان داده که محلولپاشی با قارچ کش الیت  %80   (WDG) ، تاثیر زیادي در کاهش آلودگی در باغ دارد . قارچ کش الیت با نام عمومی فوزتیل آلومینیوم از مشتقات اسید فسفونیک میباشد که بعد از محلول پاشی به سرعت جذب شده و در گیاه منتشر میشود. اثرات پیشگیري و معالجه کنندگی این قارچکش به صورت تاثیر مستقیم بر روي بیمارگر و فعال شدن مکانیسمهاي دفاعی گیاه در برابر گونه هاي قارچ فیتوفتورا میباشد. بنابراین جهت مبارزه شیمیایی موثر برای کنترل گموز پسته ، دستورالعمل زیر در رابطه با چگونگی محلولپاشی قارچ کش الیت ارائه می گردد.

مقدار و دوز محلولپاشی

محلولپاشی درختان بیمار همراه با درختان سالم اطراف آنها:

در این مورد قارچکش الیت با غلظت 2.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب تا حداکثر 4 نوبت و ترجیحا” در فواصل یک تا دو هفته اي روي برگ ها محلول پاشی می شود.

محلول پاشی کل باغ آلوده :

در این مورد قارچکش الیت با غلظت 2.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب و یک مرتبه روي برگ ها محلول پاشی میشود.

زمان محلول پاشیها

بهترین زمان شروع محلول پاشی ها جهت کنترل گموز پسته در شرایط رفسنجان از دهم تا آخر اردیبهشت ماه مصادف با باز شدن کامل برگها و یا توقف رشد سرشاخه هاي سال جاري ( عکس-1 ) میباشد.

توقف رشد سرشاخه های جاری جهت تشخیص زمان شروع محلولپاشی قارچکش الیت

چگونگی محلول پاشی

رعایت الگو و زمان استفاده از این قارچ کش از فاکتورهاي بسیار مهم در خصوص میزان تاثیرگذاري آن روي بیماري می باشد، به عبارت دیگر الگوي محلول پاشی با توجه به شدتهاي مختلف آلودگی در باغ متغیر می باشد

در محل هایی از باغ با آلودگی شدید و مرگ و میر بالا که درختان بیمار و آلوده و یا خشک شده در اثر بیماري وجود دارند، لازم است تا محلولپاشی درختان بیمار و همچنین درختان سالم اطراف آنها با غلظت 2.5 کیلوگرم الیت در هزار لیتر آب تا حداکثر 4 نوبت صورت گیرد. پیشنهاد میگردد محلول پاشی درختان در فواصل زمانی یک تا دو هفته اي، مطابق الگوي ارائه شده در عکس2 تکرار گردد. در قسمتهاي بدون آلودگی و یا با ریسک پایین آلودگی که بیماري در آنها به راحتی قابل تشخیص نیست، فقط یک مرتبه محلولپاشی با دوز 2.5 کیلوگرم الیت در هزار لیتر آب نیاز میباشد. لازم به ذکر است که در سالهاي بعد، در باغهاي محلول پاشی شده و آلوده به بیماري در صورت نیاز، تنها یک مرتبه سمپاشی با غلظت 2.5 در هزار الیت توصیه میشود.

مکانهای با ریسک آلودگی بالا به گموز در درختان پسته

دوره کارنس

بر اساس اعلام شرکت سازنده، دوره کارنس این قارچکش حداقل یکماه می باشد. با توجه به زمان مناسب و توصیه شده براي محلول پاشی درختان پسته با الیت، به نظر نمی رسد که مشکلی در رابطه با باقیمانده این قارچکش در درختان پسته وجود داشته باشد اما براي اطمینان بیشتر توصیه می گردد که محلول پاشیها دو هفته قبل از مغز رفتن پسته قطع گردد.

نکات مهم در محلول پاشی الیت

  • با توجه به نظرات شرکت سازنده قارچکش، از اختلاط الیت با ترکیبات مسی، فلوبل و یا سوسپان سیونهاي غلیظ خودداري گردد.
  • با توجه به نظرات شرکت سازنده قارچکش، اختلاط کودها و مواد غذایی محلول با قارچکش الیت توصیه نمی گردد و در صورت ضرورت، بایستی از مجاز بودن اختلاط اطمینان حاصل گردد.
  • با توجه به میزان حداکثر سطح باقیمانده سموم کم خطر در خشکبار و فیزیولوژي درخت پسته پیشنهاد میگردد که محلولپاشیها دو هفته قبل از مغز رفتن پسته قطع گردد.
  • پیشنهاد می گردد براي تهیه محلول قارچکش، ابتدا میزان مورد نیاز قارچکش الیت در مقدار کمی آب حل شده و سپس به تانکر مخصوص محلول پاشی که تا نیمه از آب پر شده، اضافه گردد. پس از اطمینان از حل شدن کامل الیت، بقیه آب مورد نیاز جهت محلول پاشی، به تانکر اضافه شود.
  • جهت تاثیر بیشتر قارچکش الیت لازم است تا از آب با Ec و سختی پایین براي محلول پاشی استفاده گردد.
  • موارد ایمنی درج شده بر روي بروشور قارچکش در زمان محلول پاشی رعایت گردد.

دانلود فایل pdf دستورالعمل کاربرد قارچکش الیت در کانال تلگرام شرکت

 

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۵ رای