علایم کمبود عناصر ریزمغذی در مرکبات

مرکبات به کودهای اصلی و به مقدار کافی کودهای ثانویه و فرعی نیازمندند. کمبود یک یا چند عنصر شدیدا بر روی رشد, باروری, اندازه و کیفیت میوه تاثیر می گذارد. علایم زیر از نمونه های کاملا بارز کمبود می باشد. ولیکن کاهش کمیت و کیفیت محصول در نبود این علایم نیز دیده شده است.

کمبود آهن:

به تدریج که کمبود توسعه می یابد برگ ها کرم رنگ شده و به سفیدی می گرایند. رگبرگها نیز رنگ سبز خود را از دست میدهند, در کمبود شدید برگها کوچک و چروکیده می گردند. میوه ها کوچک و بیرنگ میشوند. سرشاخه ها خشکیده و می میرند. ممکن است شاخه ای یا قسمتی از درخت و یا چند درخت در باغ آلوده شده و بقیه علائم کمبود را نشان ندهند. برای رفع علایم کمبود، کودآهن و یا کود آهن فری شل 54 مصرف نمایید.

علایم کمبود آهن در مرکبات
نشانه های کمبود عنصر آهن در مرکبات

 

کمبود روی:

با شدت یافتن کمبود, رنگ پریدگی و خال خال شدن برگها دیده میشود. این علایم در لیمو دیده نمیشود. برگها کوچک و رنگ پریده شده و بیشتر جوانه های انتهایی آلوده میگردند. در کمبود شدید سرشاخهها خشک میگردند. برای رفع علایم کمبود، کودروی فوسین مصرف نمایید.

علایم کمبود روی در مرکبات

 

کمبود منگنز:

بین رگبرگها بی رنگ میشوند. در حالت شدید منطقه بین رگبرگی رنگ سبز و سفید بخود گرفته و برگ ها شروع به ریزش می کنند. علایم کمبود منگنز بیشتر در قسمت های فوقانی درخت و در زمان رشد بهاری مشاهده میگردد. برای رفع علایم کمبود، کود منگنز مصرف نمایید.

علایم کمبود منگنز در مرکبات
نشانه های کمبود عنصر منگنز در مرکبات

 

کمبود منیزیم:

با توسعه کمبود منیزیم برگها به رنگ قهوه ای روشن ( برنزی ) درمی آیند. به تدریج برگها نکروزه شده شروع به ریزش می نمایند. کمبود منیزیم در برگهایی که به رشد کامل رسیده اند, دیده میشود. این علایم به خوبی در پایان تابستان و در طول پائیز و زمستان مشاهده میگردد. برای رفع علائم کمبود، کود منیزیوم مصرف نمایید .

علایم کمبود منیزیوم در مرکبات

 

کمبود بر:

کمبود بر باعث قهوه ای و سبز تیره شدن برگها می شود و ممکن است پدیده خیس شدن WATERSOAK برگی ایجاد شود.برگها ضخیم و پیچیده رگبرگها بصورت مشخص در سطح برگ دیده می شوند. پوسته ترك میخورد ومیوه کوچک مانده. مقدار آب در میوه و قند آن نیز کاهش می یابد. به طور معمول میوه ها قبل از رسیدن ریزش میکنند در نتیجه افت محصول ایجاد میگردد. پوست میوه ضخیم شده که باعث تغییر شکل میوه می شود. برای رفع علایم کمبود، کود مایع بر فوسین مصرف نمایید .

علایم کمبود بر در مرکبات

 

کمبود کلسیم:

کمبود کلسیم باعث زرد شدن لبه برگ میشود . برگها بد شکل و غالبا به سرعت میریزند. رشد ریشه کاهش می یابد و ممکن است پوسیده شود .سرشاخه درختان می خشکد ورشد به تعویق می افتد. در نتیجه اندازه میوه کاهش می یابد که باعث کاهش محصول میشود.کمبود کلسیم باعث افزایش لکه های قهوه ای روی میوه میشود. تركهای ایجاد شده در زیر لبه پوست شکافته شده واز پوست جدا میشوند. برای رفع علایم کمبود، کود کلسیم مصرف نمایید.

علایم کمبود کلسیم در مرکبات

 

کمبود مس:

در اثر کمبود مس بسیاری از شاخه ها پیچیده، زاویه دار، بدون برگ و خشکیده میگردند. درخت بوته ای و متراکم میشود. توده های صمغ در زیر پوست یا نزدیک گره برگ رشد می کنند. میوه ها معمولا ترك می خورند و لکه های قرمز و قهوه ای سیاه در روی پوست میوه به وجود می آید و مقدار آب میوه کاهش می یابد و صمغ ممکن است در بند جمع شود. برای رفع علایم کمبود، کود مس مصرف نمایید .

علایم کمبود مس در مرکبات

کمبود مولیبدن

این عنصر کم مصرف تنها عنصری است که بـا افـزایش pH خـاک حـل پـذیری آن در خاک افـزایش یافتـه و در نتیجـه جـذب آن افـزایش مـی یابـد بنـابراین کمبـود آن فقـط در خاکهای اسیدی رخ میدهد. در لیموترش کمبود مولیبدن به صـورت لکـه هـای زردی در پهنک برگ دیده میشود و در کمبود شـدید باعـث کلـروز مـیشـود کـه بـا آهـک دهـی خاکهای اسیدی میتوان کمبود این عنصر را برطرف نمود. در باغهایی که pH خاک آن زیر 5 باشد مقدار 9 کیلوگرم آهک به ازای هر درخت توصیه میشود. برای جبران این کمبود از کود مولیبدن استفاده شود .

علایم کمبود مولیبدن در مرکبات
دانلود فایل pdf مقاله کمبود عناصر ریزمغذی در مرکبات در کانال تلگرام شرکت سرافراز هزارمسجد

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱۲ رای