سفید بالک (مگس سفید)

اپلیکیشن آشنایی با آفات درختان

دانلود نرم افزار سم شناس

معرفی سفید بالک

حشرات ریز سفید رنگی که با تغذیه از شیره گیاهان سبب تضعیف درختان و نهال ها شده و موجب کاهش رشد آنها می شوند. همچنین با ترشح عسلک و جذب بعضی از قارچ ها با کاهش سطح فتوسنتز درختان ، سبب تضعيف و از بین رفتن درختان می شوند.

سفیدبالک (مگس سفید)

میزبان اصلی این آفت در تهران درخت توت شناسایی شده است. این حشره ابتدا به صورت تخم است و ۴ سن پورگی (بچگی ) دارد که در پشت برگ فعالیت می نمایند. سپس تبدیل به حشره کامل کوچک پروازی می شود که قابل دیدن توسط شهروندان می باشد. یک نسل کامل آفت در تابستان حدود ۵۰ روز طول می کشد. تخم ها بسته به شرایط محیطی از ۱۰ تا ۲۸ روز تفریخ شدند. سنین پورگی ۲۱ تا ۳۲ روز و شفیرگی ۱۰ تا ۱۴ روز طول کشید. زمستان گذرانی آفت به صورت پوره سن آخر و پوپاریوم در زیر برگها است. با کاهش دما سفید بالک ها وارد مرحله زمستانی گذرانی خواهند شد و تابستان سال آینده با گرم شدن هوا شاهد حضور آن ها در تهران خواهیم بود. سفید بالک ها برای انسان بی ضرر بوده و تنها از شیره ی گیاهان میزبان تغذیه کرده و سبب ضعف گیاه خواهند شد. به طور کلی خانواده ی Aleurodidae خانواده ای هستند که مناطق گرمسیری را ترجیح می دهند. اکثر گونه ها نیز از کشورهایی توصیف شده اند که شرایط آب و هوایی گرم دارند.

سیکل زندگی سفید بالک

سیکل زندگی سفید بالک

سنین مختلف پورگی در پشت برگ

سنین مختلف پورگی سفید بالک در پشت برگ

مدیریت غیر شیمیایی سفید بالک

  • آبشویی : انجام عملیات آبشویی به طور مستمر با صایون حشره کش پالیزین می تواند در مدیریت آفت سفید بالک مؤثر باشد.

آبشویی درختان برای کاهش جمعیت سفید بالک

  • نصب کارت و نوار زرد : سفید بالک به رنگ زرد علامند است و با نصب کارت های زرد حشره به سمت آن جلب شده و چون ماده چسبناکی دارد حشره چسبیده و دیگر قادر به پرواز نیست و از بین میرود.

تله های زرد چسبنده

 

مديريت سفيد بالک با آفت کش های کم خطر گیاهی

با توجه به خطرناک بودن سموم شیمیایی و همچنین اثرات مخرب زیست محیطی استفاده از آن ها بایستی به حداقل برسد. در صورت نیاز، سم پاشی با یکی از سموم مجاز و کم خطر با پایه های گیاهی به شرح ذیل صورت پذیرد.

  • آزادیراختین (Azadirachtin) با نام تجاری نیمارين (Nimarin) و نیم آزال (Nimazal) به نسبت 1 در هزار
  • ماترین (Matrin) با نام تجاری روی اگرو (Ruiagro ) به نسبت 1 – 1.5 در هزار
  • صابون حشره کش (Insectidal soap) با نام تجاری پالیزین (palizin) به نسبت ۲ در هزار

مديريت سفيد بالک با آفت کش های شیمیایی با دوره ماندگاری کم

در شرایط حاد و در صورت نیاز به سم پاشی با یکی از سموم شیمیایی مناسب بشرح ذیل صورت پذیرد.

  • ترکیب دو سم اسپيروتترامات (spirotetramat) با نام تجاری موونتو (Movento) به نسبت ۱ در هزار به همراه اسپیرومسیفن (Spiromesifen) با نام تجاری ابرون (Oberon) به نسبت 0.5 در هزار
  • سم ترکیبی دلتامترین (Deltamethrin) و تیاکلروپراید (Thiaclopride) با نام تجاری پروتئوس (proteus) به نسبت ۱ در هزار به همراه اسپیرومسیفن (Spiromesifen) با نام تجاری ابرون (Oberon) به نسبت 0.5 در هزار

تهیه شده در : مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز، معاونت امور شهری و محیط زیست منطقه 13

 

 

کانال تلگرام شرکت سرافراز هزارمسجد

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴ رای