دلایل قرمز شدن برگ پنبه

 

عارضه قرمز شدن برگ پنبه به شکل تغییر رنگ سریع برگها از صورتی غلیظ به قرمز دیده میشود . پیش از گسترش عارضه در کل پهنک برگ، نخست رگبرگهاي بزرگ و کوچک تحت تاثیر قرار میگیرند. این بیماري روي برگها ظاهر میشود و باعث میشود که برگ ها یا در مرحله پیش از رسیدگی یا پیش از انتهاي فصل رشد، پیر شوند. این عارضه از برگهاي پایینتر گیاه شروع میشود و بعدا در برگهاي بالاتر مشاهده میگردد. برگهاي داراي عارضه در نهایت خشک میشوند و ریزش میکنند. این بیماري 60 تا 70 روز پس از کاشت یا پیش از رسیدگی برگها رخ میدهد. عواملی که سبب قرمزي برگها میشوند عبارتند از: کمبود نیتروژن، کمبود فسفر و پتاسیم، تجمع کربوهیدراتها در برگها، دماهاي پایین کمتر از 15 درجه سلسیوس در شب (چون این دما تولید آنتوسیانین را تحریک میکند)، کمبود ریزمغذيها، کاهش سنتز کینتین  (یک هورمون تنظیم کننده رشد گیاهان)، استعداد ژنتیکی و تنش رطوبتی. مطالعات اخیر درموسسه مرکزي تحقیقات پنبه هند نشان داده اند که قرمز شدن برگها با حضور آفات مکنده در ارتباط است. در ژنوتیپهاي حساس به قرمز شدن، در کرتهایی که با حشره کش تیومتوکسام علیه آفات مکنده به ویژه زنجركهاي Jassidae سمپاشی و حفاظت شده بودند، بروز و گسترش علایم قرمز شدن برگها با تاخیر مشاهده شد.

توصیه اي که در حال حاضر درهند براي مدیریت قرمز شدن برگ ها ارایه میشود عبارت است از: کاربرد سولفات منیزیم به مقدار 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار در خاك یا محلولپاشی شاخساره با 1 درصد اوره یا 2 درصد کود دي آمونیوم فسفات (DAP) و 0.5 تا 1 درصد سولفات منیزیم بلافاصله پس از ظهور علایم قرمز شدن برگها. کنترل موثر زنجركهاي Jassidae در اوج مرحله زایشی تا اواخر آن با حشره کشهاي جدید، به کاهش علایم قرمز شدن برگها کمک خواهد کرد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۶ رای