دستورالعمل کنترل زمستانه آفات و بیماریهای درختان میوه

  • تمام سرشاخه های آلوده و خشک و یا نیمه خشک حاصل از بیماریهایی مانند آتشک درختان میوه دانه دار، لکه سیاه سیب، سفیدک، شانکر سیتوسپورایی و یا آفات چوبخوار و پوستخوار مانند سرشاخه خوار رزاسه، حدود بیست سانتیمتر پایین تر از  مرز آلودگی هرس و سپس سوزانده شوند.
  • با توجه به اینکه بخشی از زمستانگذرانی برخی از آفات و بیماریها بر روی برگهای خزان نموده میباشد لازم است پس از ریزش برگها یا با روش جمع آوری و سپس دفن نمودن برگها (در صورت لزوم غنی سازی با کودهای شیمیایی و دامی و تولید کمپوست جهت استفاده به عنوان کود در سالهای آتی) و یا شخم سطحی، برگهای آلوده را دفن نمود.
  • شانکرها و یا زخمهای موجود بر روی تنه و یا شاخه ها ی در ختان که معمولاً مربوط به عامل قارچی شانکر سیتوسپورایی و بوترسفریایی است و با تیرگی و یا برگشتگی پوست همراه است، تا حاشیه بافت سالم (بافت سالم رنگ سفید طبیعی دارد ، ) برداشته شده سپس با سمومی مانند بردوفیکس و یا مخلوط بردو ۸ % ضد عفونی شوند.
  • با توجه به خسارت فراوان سوسک سرشاخه خوار رزاسه در سالهای اخیر که بصورت خشکیدگی سرشاخه ها در داخل باغها مشخص است لازم است تمام باغداران علاوه بر هرس تمام سرشاخه های خشک موجود، حدود   ۱۰-۲۰  سانتی متر پائین تر از محل شکستی سرشاخه ( باقیمانده بر روی درخت که به احتمال زیاد محتوی لارو زمستان گذران می باشد ) را هرس و حتماً بسوزانند.
  • در آفت کرم خراط که به درختان “به” و انواع سیب مخصوصاً سیب گلاب خسارت زیادی وارد می کند، دالانهای فعال لاروی را با خمیرمل ( خمیر بتونه ساختمانی) مخلوط شده با یکی از سموم فسفره تدخینی مانند دورسبان %۵ پو شانده و یا با استفاده از یک سیم مسی قابل انعطاف، لارو را در داخل دالان لارو نابود نمایید .
  • تقویت درختان با کود گاوی پوسیده به همراه کود فسفره (در صورت نیاز به کود فسفر)، در اواخر آبانماه در کاهش آلودگی به برخی از بیماریها مانند شانکر دارخور، شانکر سیتوسپورا، آتشک، شانکر بوتریوسفریا و آفات مختلف چوبخوار بسیار موثر است .در این خصوص پیشهاد میشود که با توجه به آزمایشات خاکشناسی و با کمک همکاران حوزه آب و خاک و همچنین ترویج نسبت به احداث چالکود در اواخر پاییز اقدام نمایند.
  • یخ آب زمستانه ضروری بوده لذا جهت نابودی جمعیت زمستان گذران آفـاتی ماننـد کرم سیب ، مینوز، پسیل گلابی، کرم سفید ریشه و … که در داخل و نزدیک بـه سـطح خاک زمستان گذرانی می کنند، حتماً انجام شود .
  • از قرار دادن شاخه های آلوده به عوامل بیمایزا مانند شانکر سیتوسپورایی و یا آلوده به آفات پوست خوار و چوبخوار در حاشیه باغها بصورت دیوار و یا پرچین جداً خودداری نموده و به خارج از باغ منتقل و حتماً سوزانده شوند.
  • سمپاشی با روغن ولک ۸۰ % با دوز ۲ درصد در اواخر فصل زمستان و به محض تورم  جوانه ها تاثیر بسیار مطلوبی در کنترل آفاتی مانند شپشکها، کنه ها و شته ها دارد که باغداران محترم نباید از آن غافل شوند.

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای