تریپس گلخانه – Heliothrips haemorrhoidalis

 

دانلود نرم افزار سم شناسی

تریپس گلخانه دارای بیــش از 100 میزبــان بــه خصــوص محصــولات گلخانــه‌ای و درختچه‌هاســت و روی میزبان‌هایــی ماننــد: آزالیــا، بگونیــا، آووکادو، مرکبــات، نخــل، رز، تاک‌هــای انگــور و کیوی فروت فعالیــت می‌کنــد. ایــن آفــت بــه طــور عمــوم در باغ‌هــای کیوی‌فروت وجــود نــدارد بلکــه بیشــتررویش‌های انبــوه، جاهــای خنــک، ســایه و کامــلا مرطــوب را ترجیــح می‌دهــد. ایــن آفــت بــرای اولیــن بــار در ســال 1380 از منطقــه خشــکداران تنکابــن گــزارش شــد. در حــال حاضــراز باغ‌هــای کیوی ســایر شــهرهای غــرب اســتان مازنــدران نیــز گــزارش شــده اســت.

شکلشناسی

حشــرات بالــغ تریپــس ســیاه رنــگ هســتند و ظاهــری راه راه دارنــد. آنهــا کوچــک و باریــک هســتند و حــدود 2.5میلی‌متــر طــول و 0.3 میلی‌متــر عــرض دارنــد. بــال هــای شــفاف و باریــک بــا قاعــده پهــن دارنــد و پاهایشــان زرد رنــگ اســت. تخم‌هــا خیلــی کوچــک، مــوزی شــکل و بــه رنــگ ســفید هســتند. پوره‌هــا رنــگ پریــده و غالبــا ســبز یــا تقریبــا شــفاف، بــا چشــمانی قرمزنــد و از نظــر شــکل شــبیه حشــرات کامــل ولــی کوچک‌تــر و فاقــد بــال هســتند. شــفیره و پیش‌شــفیره زرد رنــگ، تقریبــا فاقــد حرکــت و دارای چشــم‌های قرمــز رنــگ می‌باشــند. حشــرات کامــل و پوره‌هــا، قطــرات مدفــوع را درانتهــای بــدن خــود حمــل می‌کننــد

حشره کامل تریپس گلخانه و پوره های آن

 

زیستشناسی

هــر تریپــس مــاده حــدود 25 -50 تخــم می‌گــذارد. در شــرایط مســاعد زمــان لازم بــرای تفریــخ تخم‌هــا 17 -20 روز اســت. ســنین پوره‌گــی آفــت 13 روز و مراحــل پیــش شــفیره‌گی و شــفیره‌گی 5 روز اســت. ایــن آفــت از زمــان میوه‌دهــی گیــاه، وقتــی میوه‌هــا بــه انــدازه فنــدق شــدند، روی برگ‌هــای کیوی ظاهــر می‌شــود و تغذیــه خــود را از محــل اتصــال بــرگ بــه دمبــرگ آغــاز می‌کنــد. Heliothrips haemorrhoidalis در شــرایط آب و هوایــی مازنــدران 4 نســل در ســال دارد. تراکــم آفــت در مناطــق دشــت، کــه معمــولا از دمــای بالاتــری برخــوردار اســت، بیشــتر از مناطــق کوهپایــه اســت.

خسارت

تریپــس بــا تغذیــه از ســلولهای اپیــدرم بــرگ کیوی‌فروت کــه حــاوی کلروفیــل و رنگدانــه هســتند، باعــث نقــره‌ای یــا قهــوه‌ای شــدن برگ‌هــا در اواخــر تابســتان یــا اوایــل پاییــز می‌شــود . نواحــی آســیب دیــده غالبــا ‌خالــدار بــا لکه‌هــای تیــره مــی باشــد کــه ناشــی از باقیمانــده مــواد مایــع مدفــوع آفــت اســت.

خسارت تریپس گلخانه روی برگ کیوی فروت

 

مدیریت كنترل آفت

عملیات بهباغی

هــرس: انجــام به‌موقــع هــرس زمســتانه و تابســتانه، بــرای حــذف بقایــای آلــوده روی درخــت و همچنیــن نوردهــی بــه آنهاســت کــه موجــب کاهــش جمعیــت آفــت در ســال بعــد می‌شــود.

حــذف علفهــای هــرز: از بیــن بــردن علف‌هــای هــرز باغ‌هــای کیوی و میزبان‌هــای تناوبــی تریپــس از راه‌هــا‌ی مؤثــر کاهــش جمعیــت آفــت اســت.

کنترل شیمیایی

سم‌پاشــی علیــه ایــن آفــت معمــولا در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از یکدیگــر اســت. توصیــه می‌شــود کــه سم‌پاشــی بــه صــورت تناوبــی بــا اســتفاده از حشــره‌کش‌ها از دو گــروه مختلــف انجــام گیــرد. دقــت شــود کــه در زمــان سم‌پاشــی ســطح زیریــن برگ‌هــا نیــز آغشــته بــه ســم شــود.

دانلود فایل pdf آفت تریپس گلخانه در کانال تلگرام شرکت

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای