اهمیت تغذیه برگی در بهبود عملکرد و کیفیت خرما

 

مقدمه

يكي از عوامل مهم در كـاهش عملكـرد و كيفيـت محصـولات مناطق خشك و نيمه خشـك از جملـه كشـور ايـران، پـائين بـودن كارايي جـذب عناصـر غـذايي توسـط گياهـان اسـت . نخـل خرمـا عمدتا در مناطق جنوبي كشور كشت مي شود كه به دليـل كـاهش رطوبت در قسمت سـطحي خـاك و نيـز آهكـي بـودن خـاك، بـا مشكل جذب عناصر غذايي مورد نياز خود روبرو است بـه طـوري كه عليرغم وجود مقادير فـراوان برخـي از عناصـر غـذايي در ايـن خاك ها، توانايي جذب اين عناصر كمتر از مقدار لازم براي رشد و نمو و توليد محصول مناسب مي باشد. با توجـه بـه ايـن شـرايط ،تامين بخشي از عناصر مورد اسـتفاده نخـل خرمـا از طريـق تغذيـه برگـي مـي توانـد باعـث بهبـود شـرايط تغذيـه درختـان و افـزايش عملكرد و كيفيت محصول خرما گردد .

گامهاي دستورالعمل اهمیت تغذیه برگی در بهبود عملکرد و کیفیت خرما

 • تهيه نمونه مركب از اعماق مختلـف ، 0-30 ، 30- 60 و 60- 90 سانتيمتري خاك (طرز تهيه نمونه مركب بدين صورت اســـت كـــه ابتـــدا از اعمـــاق ، 0-30 ، 30- 60 و 60- 90 ســانتيمتري خــاك در نقــاط مختلــف نخلســتان بــه طــور جداگانه نمونه گرفته مي شود و سپس نمونـه هـاي مربـوط بـه هـر عمـق بـا هـم مخلـوط و از ميـان آن يـك نمونـه 2 كيلوگرمي به عنوان نمونه مركب معرف آن عمق برداشـته مي شـود و بـه منظـور تجزيـه آن و تعيـين نيـاز كـودي بـه آزمايشگاه خاك وآب ارسال مي گردد).
 • تهيه نمونه آب آبيـاري و تجزيـه كامـل آن در آزمايشـگاه خاك وآب به منظور تعيين كيفيت آب آبياري.
 • تهيه نمونه مركب برگ ( گـرفتن 20 – 25 برگچـه از وسـط برگ هـاي رديـف دوم چنـدين درخـت از نقـاط مختلـف نخلستان و مخلوط كردن آنها با يكديگر و انتخـاب تعـداد 20 – 25 برگچه از ميان آنها) به منظور تجزيه كامل آن در آزمايشگاه خـاك وآب و تعيـين وضـعيت عناصـر غـذايي برگ نخل خرما.
 • تهيه كود حيواني كاملاً پوسيده،گوگرد پودري، مايه تلقيح تيوباسيلوس و كودهاي شيميايي كم مصرف و پرمصرف.
 • آماده سـازي مخلـوط گـوگرد و مايـه تلقـيح تيوباسـيلوس (مخلــوط كــردن يــك بســته 500 گرمــي مايــه تلقــيح تيوباسيلوس با 25 كيلوگرم گوگرد پودري).
 • حفر 3-4 چاله به ابعاد 0.5 ، 0.5 ، 0.5 متر در اطراف درخت به فاصله حدود 1 متري از تنه.
 • پر كردن چاله ها با 20 كيلوگرم كود حيواني، 1 كيلـوگرم گوگرد پودري به همراه مايه تلقيح تيوباسيلوس (بر اسـاس توصيه عمومي)، كودهـاي شـيميايي پرمصـرف بـر اسـاس نتايج آزمون خاك و كودهـاي شـيميايي كـم مصـرف بـر اساس توصـيه عمـومي در فصـل زمسـتان و سـپس آبيـاري آنها
 • تهيه محلول كودي ( كود سولفات روي به ميزان 3 گرم به ازاي هر ليتر آب با كود اوره به ميـزان 5 گـرم بـه ازاي هـر ليتر آب مخلوط مي گردد).
 • محلول پاشي درختان با محلول كـودي سـاخته شـده، طـي چهار نوبت: بلافاصله بعد از برداشت ميوه، 15 روز پـس از آن، زمان گـرده افشـاني و 15 روز پـس از آن و بـه مقـدار حـدود 10 ليتـر محلـول بـراي هـر درخـت در هـر مرحلـه محلول پاشي.
 • رعايت تمامي اصول به زراعي شامل آبياري مناسب، حذف علف هاي هرز، كنترل آفات و بيماري ها و ساير مراقبت هاي مورد نياز .

 

اعمال تیمار محلول پاشی بر روی درختان خرما

 

پيشنهادات

 • توصيه مي شود محلول پاشي در صـبح زود و يـا عصـر صـورت گيرد .
 • حــرارت محــيط در زمــان محلــول پاشــي كمتــر از 30 درجــه سانتيگراد باشد .
 • رطوبت نسبي محيط در هنگام محلول پاشي بـيش از 70 درصـد باشد .
 • افزودن مواد افزايش دهنده سطح جذب ( به ميزان 0.5 ميلي ليتر بـه ازاي هـر ليتـر آب ) بـه محلـول كـودي براي افزايش ميزان جذب عناصر توسط برگ توصيه مي گردد
 • بهتر است محلول پاشي زمـاني انجـام گيـرد كـه سـرعت بـاد در محيط پايين است .
 • بهتر است پس از محلول پاشي، آبياري نخلستان انجام گيرد .
 • حفظ رطوبت خاك داخـل گـودال هـا بـه منظورايجـاد شـرايط مناسب براي فعاليـت بـاكتري هـاي اكسـيد كننـده گـوگرد امـري ضروري است و بايد سعي شود خاك داخل گودال ها هيچ وقـت خشك نگردد و رطوبت خاك اطراف نهال در حد مناسب باشد .

 

دریافت فایل pdf مقاله در کانال تلگرام شرکت

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای