آفات و بیماریهای انار

 

دانلود نرم افزار سموم شیمیایی

 

 • کرم گلوگاه انار
 • شته سبز انار
 • سوسک چوبخوار درختان انار
 • کنه هاي انار
 • نماتد مولد غده ریشه درختان انار
 • پوسیدگی و ترشیدگی میوه ، طوقه و ریشه

کرم گلوگاه انار

Spectrobates ceratoniae zaller

کرمی به طول 21 میلیمتر که در پشت بدن آن موهاي کم رنگی قابل مشاهده است. سه جفت پا در حلقه هاي سینه و پنج جفت پا در حلقه هاي شکمی دارد که رنگ آنها تحت تأثیر تغذیه از انارهاي دانه قرمز یا دانه سفید تغییر مـی کنـد. کرم ها فصل زمستان را در تاج و داخل میوه هاي باقیمانده از فصل قبل روي درخت سپري مـی کننـد. ایـن کـرم هـا در انارهاي ریخته شده در زیر درختان و انارهاي انباري در فصل زمستان نیز ممکن است مشاهده شوند.کرم ها پس از گذران دوران شفیرگی در فروردین ماه ظاهر شده و اردیبهشت ماه که مصادف با ظهور گلهـاي انـار اسـت پروانـه هـا بـه پـرواز درمی آیند.

کرم گلوگاه انار

روشهاي کنترل و مبارزه با کرم گلوگاه انار :

از آنجا که کرم گلوگاه انار تخم هاي خود را داخل تاج میوه میگذارد، مبارزه شیمیایی با آن تقریباً غیرممکن بوده و از طرف دیگر سمپاشی در باغات انار باعث از بین رفتن حشرات مفید و در نتیجه طغیان سایر آفات بخصوص کنه ها می شود . بنابراین براي کنترل این آفت باید مجموعه اي از روش هاي مبارزه را بکار گرفت که اصطلاحاً به ایـن روش مدیریت تلفیقی کنترل آفت گفته می شود. این روش ها شامل روش هاي به زراعـی، بیولـوژیکی، فیزیکـی و مکـانیکی است.

الف روش به زراعی:

رعایت فواصل مناسب کاشت، شخم درختان در پائیز، تعیین فواصل مناسب آبیاري با توجه به بافت خـاك، سـن درخت و شرایط آب و هوایی، تغذیه مناسب درختان، استفاده از ارقام مقاوم ماننـد انـار اصـفهانی دانـه سـیاه، کنتـرل علفهاي هرز و هرس علمی درختان همگی کمک می کنند که خسارت آفات، بخصوص کرم گلوگـاه انـار بـه حـداقل برسد.

ب روشهاي فیزیکی و مکانیکی:

جمع آوري منظم میوه هاي انار آلوده روي درخت و ریخته شده در کف باغ بصورت همگانی و نگهداري آنهـا در انبارها یا قفسهایی که با توري ریز پوشیده شـده انـد باعـث مـیشـود زنبورهـاي پارازیتوئیـد از جملـه زنبورهـاي تریکوگراما که آفت را از بین میبرد خارج شده و در باغ پراکنده شوند. اما حشرات بالغ کرم گلوگاه در قفسه انبار حبس شده و از بین بروند. علاوه بر میوه هاي انار، میوه هاي انجیر، پسته یا سایر درختانی که احیاناً در باغ وجود دارند را نیـز باید از کف باغ جمع آوري کرد. این عمل باعث میشود ذخیره زمستانه آفت در سال بعد کم شده و میزان خسارت وارد شده به محصول کاهش یابد . پرکردن  تاج میوه انار بوسیله گِل و حذف پرچمهاي گُـل انـار بعـد از اوج تخـم گـذاري شب پره ها در ابتداي بهار نیز به کاهش میزان خسارت کمک زیادي میکند.

خسارت کرم گلوگاه انار

فرمون هاي جنسی مواد فراري هستند که توسط حشره ماده ترشح شده و باعث جلب حشره نر میشود. فرمون جنسی کرم گلوگاه انار بصورت مصنوعی ساخته شده و در دسترس است. با استفاده از تله هاي فرمونی حشرات نر موجـود در باغ را می توان جمع آوري کرده ، جمعیت آفت و خسارت آن را کاهش داد. استفاده از این تله ها روي حـشرات مفیـد و شکارگرها تأثیر منفی ندارد.

ج مبارزه بیولوژیکی با کرم گلوگاه انار توسط زنبورهاي تریکوگراما:

زنبورهاي تریکوگراما از حشرات حشره خوار مفیدي هـستند کـه داراي اندازه کوچک، کمتر از یک میلیمتر، بوده و قادرند با تخم ریزي در تخم آفات باعث انهدام آنها و ممانعت از بروز خسارت شـوند. ایـن زنبورها داراي قدرت سازگاري زیاد با شرایط اقلیمی متفاوت هستند و علاوه بـر آن بخـوبی مـی تـوان آنهـا را در آزمایـشگاه پـرورش داد. زنبورهاي تریکوگراما مـی تواننـد در تخـم آفـات مهمـی ماننـد کـرم ساقه خوار برنج، کرم ساقه خوار ذرت، کرم غوزه پنبـه، کـرم سـیب و کرم گلوگاه انار تخمگذاري کرده، آنها را پارازیته کرده و از بین ببرند.

زنبور تریکوگراما

هم اکنون این حشره مفید در بیش از 50 کشور جهان از جمله آمریکا، چـین، روسـیه، فرانـسه، هنـد، آلمـان و سـایر کشورهاي اورپایی و آسیایی بصورت تجاري تولید و براي کنترل آفات مختلف در سطحی بیش از یک میلیون هکتـار مورد استفاده قرار میگیرد. در ایران کاربرد زنبورتریکوگراما در سال 1353 با وارد کردن دو گونه زنبور از کشورهاي آلمان و شوروي سابق بـراي مبارزه با کرم ساقه خوار برنج شروع شد ولی در دهه هفتاد شمسی تولید تجـاري و رهاسـازي آن در اسـتانهاي تولیـد کننده برنج کشور به شدت افزایش یافته و هم اکنون نیز بطور وسیع در محصولات مختلف زراعـی و بـاغی از جملـه کنترل کرم گلوگاه انار بکار میرود.

کرم گلوگاه انار Spectrobates ceratoniae zaller

زنبورهاي تریکوگراما داراي اندازه اي فوق العاده کوچک، به طول 0.2 تا 0.4 میلیمتر، به رنگ زرد، خرمایی، قهـوه اي یا سیاه هستند. بالهاي جلویی پهن و عریض و بالهاي عقبی باریک و شبیه چاقو است . زنبورتریکوگراما تخم خود را داخل تخم آفات، مخصوصاً تخم پروانه ها میگذارد. تخمهایی که توسـط زنبـور پارازیتـه می شوند رنگ طبیعی خود را از دست داده و بتدریج سیاه رنگ میشوند. طول دوره زندگی زنبوردر درجـه حـرارت 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 70 درصد حدود 8 روز طول می کشد. بنابراین در شرایط مناسب این زنبور میتواند بی وقفه به تولید نسل ادامه دهد.

شته سبز انار
Aphis punicae passerini

شته انار عمومی ترین آفت درختان انار می باشد. این آفت با تغذیه از شیره پرورده، تولیـد عـسلک فـراوان و مـساعد نمودن شرایط براي رشد قارچ هاي ساپروفیت و همچنین کاهش تنفس گیاه به صورت مـستقیم و غیـر مـستقیم باعـث بـروز خسارت بر روي میزبان خود می گردد.مهمترین خسارت شته انار، ریزش غیر طبیعی گلهاي اول انار در ابتداي فصل می باشد. شته انار به رنگ سبز متمایل به زرد بوده و 2.5 – 3 میلیمتر طول دارد. به نظر می رسد شته انار بیش از 40 نسل داشته باشـد و زمستانها را به صورت تخم بر روي شاخه هاي درختان انار سپري می کند. تراکم تخم ها بر روي پاجوشهاي درختان انار بیش از 2 هزار برابر تراکم آنها بر روي سر شاخه هاست.

شته سبز انار Aphis punicae passerini

در ماههاي اردیبهشت و اوایل خرداد ماه شته بیشترین تراکم را روي درختان انار دارد و در تابستان از تراکم جمعیـت شـته هـا کاسته می شود. در پاییز جمعیت مجددا افزایش می یابد ولی در این مرحله در مقایسه با ابتداي سال تعداد کلنی ها کمتر است. مؤثرترین روش مبارزه با شته انار حذف پاجوشهاي آلوده به شته می باشد. این عمل در ابتداي فصل و در پاییز بهترین نتیجه را می دهد. قطع پاجوش ها قبل از تخم گذاري شته هاي جنسی باعث هدایت آنها به سوي سر شاخه هـا و تـاج درختـان انـار و افزایش خسارت آفت می گردد. به منظور حفظ دشمنان طبیعی آفت و تداوم تعادل بیولوژیک از مصرف هرگونه سموم شیمیایی در باغات انار باید جداً جلوگیري کرد.

سوسک چوبخوار درختان انار 

Chrysobothris parvipunctata

یکی از آفات مهم و خطرناك درختان انار می باشد که موجب ضعف و خشکیدگی تنه و شاخه هـاي درختـان انـار مـی گردد. این آفت زمستان را بصورت پیش شفیره، در داخل چوب سپري میکند. سوسکها در بهار روي درختان ضعیف تخم ریزي کرده و لاروهاي تفریخ شده با تغذیه از ناحیه کامبیوم (حد فاصل بین پوست و چوب ) باعث قطع آوندها و اخـتلال در جریـان شیره نباتی و در نتیجه خشکیدگی تنه و شاخه هاي درختان می شوند. حشرات کامل از طریق تغذیه از پوسـت نـرم و دم میـوه باعث ریزش شدید میوه ها در اوایل فصل می گردند ولی خسارت عمده توسط لاروها صورت میگیرد . این آفت در سال یـک نسل دارد

سوسک چوبخوار درختان انار Chrysobothris parvipunctata

روشهاي کنترل :

 • قطع و سوزاندن اندامهاي آلوده در پاییز.
 • استفاده از فرمول کودي مناسب جهت تقویت درختان.
 • تنظیم دور آبیاري و جلوگیري از تنش آبی.
 • رعایت اصول بهداشتی و باغبانی.

کنه هاي انار 

Tenuipalpus punicae

یکی دیگر از آفات کلیدي باغهاي انار ، کنه هاي انار می باشد که در مناطق شنی و کم آب به باغهاي انـار خـسارت قابل توجهی وارد می نمایند. به نظر می رسد که کنه قرمز انـار بـا نـام علمـی Tenuipalpus punicae مهمتـرین کنـه خسارتزا در باغهاي انار باشد.این کنه از شیره برگ و پوست میوه تغذیـه و در انارسـتانهایی کـه سـابقه سمپاشـی دارد، موجـب خسارت شدید می گردد. این کنه با ضخیم شدن و زنگ زدگی برگها همراه است و در صورت شدید بودن باعث ریزش برگ و خشکیدگی سر شاخه می گردد. تغذیه آفت از پوست میوه موجب کوچک ماندن میوه و ایجـاد لکـه هـاي قهـوه اي سـوخته و خشک شدن پوست و ترکیدگی میوه می گردد. دانه هاي این میوه کم آب و بی مزه است. در صورت مشاهده کنه در باغهاي انار ، کاربرد سموم کنه کش به صورت محلول پاشی توصیه می گردد. مبارزه زمستانه با این آفت با کاربرد روغن نیز میسر است.

کنه هاي انار Tenuipalpus punicae

نماتد مولد غده ریشه درختان انار:

این بیماري در مناطق انارخیز کشور مخصوصا در اصفهان و یزد شـیوع دارد. علائـم بیمـاري روي انـدامهاي هـوایی درخت هاي انار به صورت توقف رشد ، ضعف عمومی ، زردي برگها ، ریزش برگهاي انتهایی شاخه ها و خـشکیدگی تـدریجی سرشاخه تظاهر می کند. روي ریشه هاي نازك و موي ریشه ها غده هاي کوچک به اندازه ته سنجاق و گاهی بزرگتر ایجاد می شود که علامت اختصاصی بیماري بوده و در مواردي که شدت داشته باشد ممکن است موجب زوال تدریجی درخت شود.

نماتد مولد غده ریشه انار

مطالعات انجام شده نشان می دهد که در باغهاي انار استان یزد (شهرستان یزد ، اردکان ، میبد ، مهریز) دو گونه نماتد از جنس Meloidogyne به نامهاي M. javanica و M. incognita و در استان اصفهان M. incognita و M.hapla    و روي ریشه درخت هاي انار در استان گیلان M. arenaria وجود دارند و جزء عوامل مولد بیماري ریشه گرهی انار محسوب می شوند. اقدامات زیر در جلوگیري از پیدایش بیماري و کاهش شدت آن مؤثر است:

 • احداث باغ انار در زمینهایی که آلودگی به نماتدهاي مولد بیماري نداشته باشد. قبل از احداث باغ جدید انار لازم اسـت خاك زمینهاي مورد نظر مورد آزمایش قرار گیرد، در صورت آلودگی زمین به نماتد و اجبار در احداث باغ درآن قطعـه باید خاك را با فومیگانت هایی مانند متیل بروماید ضدعفونی کرد.
 • براي احداث باغ انار وسایر باغها توصیه می شود از نهال هاي ریشه دار سالم و عاري از نماتد استفاده گردد.
 • مبارزه با علفهاي هرز: بیشتر علفهاي هرز می تواند میزبان نماتد هاي مولد غده ریشه باشند.
 • از کاشت درختان انار در خاکهاي خیلی سبک و ماسه اي که مستعد آلودگی شدید به نماتد هاي مولد غده مـی باشـد حتی الامکان باید اجتناب گردد.

پوسیدگی و ترشیدگی میوه ، طوقه و ریشه:

در این بیماري پوست درخت در محل طوقه ترك می خورد و بافتهاي پوست و قسمتی از چوب دچار پوسیدگی خشک می گردد. در بعضی موارد رنگ چوب در محل طوقه تیره می شود، شاخه هاي سمتی که پوست طوقه آنها دچار زوال شده است از رشد باز ایستاده و برگهاي آنها زرد می شود. گاهی پوسیدگی در محل طوقه ها متوقف شده و پوست جدید بوجـود می آید که معمولاً بر آمده تر از پوست قدیمی بوده و در حاشیه متورم است. پوسیدگیهاي پوسـت طوقـه هـاي مبـتلا بـه بیماري بعد از مدتی خشک شده و می ریزند. گاهی پوسیدگی به ریشه ها نیز سرایت می کند و در این صورت درخـت بـه سرعت خشک می شود .

پوسیدگی و ترشیدگی میوه ، طوقه و ریشه

در اطراف این درختهاي خشک شده و یا مبتلا به بیماري گاهی پاجوش می روید. عامل بیماري پوسیدگی طوقه درختان انار تاکنون به طور قطع مشخص نشده است. به ندرت از بعضی درختهاي مبتلا بـه بیماري Phytophthora cactorum جداشده است ولی نقش آن در پوسیدگی طوقه کاملاً به اثبات نرسیده اسـت. مطالعات انجام شده در باغهاي انار شیراز و یزد نشان می دهد که سرماي زمستانه و بهاره می توانـد باعـث ایـن بیمـاري باشد. عواملی از قبیل آبیاري زیاد و مصرف کودهاي ازته مخصوصا اوره باعث می شود که درخت انار به موقع در پاییز بـه خواب نرود و مدتی بیشتر سبز باقی بماند. در نتیجه این قبیل درختان انار نمی توانند سرماي 10 تا 14 درجه زیـر صـفر را تحمل کنند و طوقه آنها دچار ترکیدگی و پوسیدگی می شود. شاخه هاي صدمه دیده از سرما در بهار دیرتر از خواب بیـدار شده و کم برگ می باشند. مطالعات انجام شده با هورمون ژیبرلین که باعث ایجاد تأخیر در خزان درخت می شـود نـشان می دهد که هر قدر خزان درخت انار در پائیز به تعویق بیافتد درصد سرماخوردگی و در نتیجه پوسیدگی طوقه انار افـزایش پیدا می کند. براي جلوگیري از بروز پوسیدگی طوقه انار اقدامات زیر مؤثر می باشد:

 • آبیاري درخت هاي انار باید به اندازه نیاز و به موقع انجام شود. به طوري که باعث تغییر در فیزیولوژي طبیعـی درخـت نشده و منجر به طولانی شدن زمان رشد گیاه نگردد. همچنین از مصرف زیاد کودهاي ازته باید خودداري گردد.
 • دور طوقه و تنه درختها تا ارتفاع 50 سانتی متر در اواخر پائیز تا اوایل بهار با گونی یا پلاستیک پوشانده شود.
 • از کشت دوم مانند سبزي ، صیفی و جالیز در باغهاي انار حتی الامکان باید خودداري شود چرا که معمـولاً آبیـاري در این باغها تـابع زراعـت دوم شـده و باعـث تغییـرات فیزیولـوژیکی در درخـت مـی گـردد و یـا پوسـیدگی طوقـه در اثـر Phytophothra را تشدید می کند.

دانلود فایل پی دی اف pdf آفات و بیماریهای انار در کانال تلگرام شرکت

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای