برچسب: گلرنگ

توصیه های فنی کاشت گلرنگ دیم

توصیه های فنی کاشت گلرنگ دیم

توصیه های فنی کاشت گلرنگ دیم   الف- مناطق معتدل تهيه زمين عملیات تهیه زمین در زراعت پاییزه گلرنگ (…
زراعت