برچسب: کنترل بیماری گموز پسته

کاربرد قارچ کش الیت در کنترل گموز پسته

کاربرد قارچ کش الیت در کنترل گموز پسته

دستورالعمل کاربرد قارچ کش الیت به منظور مدیریت بیماری گموز در باغ های پسته یکی از مهمترین بیماريهاي پسته در…
گیاهپزشکی