برچسب: سم گل جالیز

شناسایی و روش کنترل گل جالیز

شناسایی و روش کنترل گل جالیز

شناسایی و روش کنترل گل جالیز این گیاه دارای ساقه گوشتی فلس دار به رنگ زرد تا ارغوانی بوده و…
گیاهپزشکی