برچسب: سرمازدگی باغات

مدیریت سرمازدگی بهاره در تاکستان

مدیریت سرمازدگی بهاره در تاکستان

مدیریت سرمازدگی بهاره در تاکستان تنش سرما سرمای دیررس بهاره یکی از مشکلات محیطی است که در اغلب انگور کاریهای…
باغبانی