برچسب: روش مبارزه با بیماریهای جو

دستورالعمل ضدعفونی بذر گندم و جو

دستورالعمل ضدعفونی بذر گندم و جو

دستورالعمل ضدعفونی بذر گندم و جو الف) گندم   سیاهک پنهان گندم Tilletia laevis = T.foetida = T.caries   این…
گیاهپزشکی