برچسب: روشهای کنترل آفات و بیماریهای کاکتوس

آفات و بیماریهای کاکتوس

آفات و بیماریهای کاکتوس

آفات و بیماریهای کاکتوس   شته : از اندام کاکتوس تغذیه کرده و با رشد وتولید مثل سریع باعث پوسیدن…
گیاهپزشکی