برچسب: خرما

اهمیت تغذیه برگی در بهبود عملکرد و کیفیت خرما

اهمیت تغذیه برگی در بهبود عملکرد و کیفیت خرما

اهمیت تغذیه برگی در بهبود عملکرد و کیفیت خرما   مقدمه يكي از عوامل مهم در كـاهش عملكـرد و كيفيـت…
مقاله آموزشی کشاورزی