برچسب: بیماریهای گوجه فرنگی

Tomato Yellow Leaf Curl Virus TYLCV

بیماری ویروسی سرجمک گوجه فرنگی

مدیریت کنترل بیماری ویروسی سرجمک گوجه فرنگی     مقدمه: بیماری ویروسی پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی ناشی از ویروس Tomato…
گیاهپزشکی