برچسب: بیماریهای سیب زمینی

بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی

بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی

بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی Phytophthora infestans (   late blight of potato  ) بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی که بوسیله عامل…
گیاهپزشکی