برچسب: بیماریهای برنج

دستورالعمل اجرایی نحوه ضدعفونی کردن بذر برنج و سم مناسب آن

ضدعفونی بذر برنج (روش و سم مناسب)

گیاهپزشکی
بیماری پوسیدگی طوقه برنج

بیماری پوسیدگی طوقه برنج

گیاهپزشکی
بیماری نوار قرمز برنج - Red Stripe in Rice

بیماری نوار قرمز برنج – Red Stripe in Rice

گیاهپزشکی