برچسب: آفتابگردان

پوسیدگی رایزوپوسی طبق آفتابگردان (Rhizopus Head Rot)

پوسیدگی رایزوپوسی طبق آفتابگردان

پوسیدگی رایزوپوسی طبق آفتابگردان (Rhizopus Head Rot) بیماری پوسیدگی طبق آفتابگردان با عامل Rhizopus oryzae از بیماری های خسارتزای آفتابگردان…
گیاهپزشکی