شماره پشتیبانی سایت فارمر شاپ

صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'آفات کیوی فروت'

تریپس گلخانه – Heliothrips haemorrhoidalis

تریپس گلخانه – Heliothrips haemorrhoidalis   تریپس گلخانه دارای بیــش از 100 میزبــان بــه خصــوص محصــولات گلخانــه‌ای و درختچه‌هاســت و روی میزبان‌هایــی ماننــد: آزالیــا، بگونیــا، آووکادو، مرکبــات، نخــل، رز، تاک‌هــای انگــور و کیوی فروت فعالیــت می‌کنــد. ایــن آفــت بــه طــور عمــوم در باغ‌هــای کیوی‌فروت وجــود نــدارد بلکــه بیشــتررویش‌های انبــوه، جاهــای خنــک، ســایه و کامــلا مرطــوب را ترجیــح می‌دهــد. ایــن آفــت بــرای اولیــن بــار در ســال 1380 از منطقــه خشــکداران تنکابــنادامه مطلب

error: Content is protected !!
پشتیبانی فارمر شاپ