برچسب: آفات کیوی فروت

تریپس گلخانه - Heliothrips haemorrhoidalis

تریپس گلخانه – Heliothrips haemorrhoidalis

تریپس گلخانه – Heliothrips haemorrhoidalis   تریپس گلخانه دارای بیــش از 100 میزبــان بــه خصــوص محصــولات گلخانــه‌ای و درختچه‌هاســت و…
گیاهپزشکی