برچسب: آفات و بیماریهای گوجه فرنگی

Tomato Yellow Leaf Curl Virus TYLCV

بیماری ویروسی سرجمک گوجه فرنگی

گیاهپزشکی