برچسب: آفات و بیماریهای گردو

معرفی کرم خراط (پروانه فری – شب پره پلنگی) و روشهای کنترل آن

کرم خراط (شب پره پلنگی – پروانه فری)

معرفی کرم خراط (پروانه فری – شب پره پلنگی) و روشهای کنترل آن Leopard moth Zeuzera pyrina L. (Lep: Cossidae)…
گیاهپزشکی