برچسب: آفات و بیماریهای خیار

بیماری سفیدک داخلی خیار ( سفیدک دروغی یا سفیدک کرکی)

سفیدک داخلی خیار ( دروغی یا کرکی )

گیاهپزشکی