برچسب: آفات و بیماریهای برنج

بیماری پوسیدگی طوقه برنج

بیماری پوسیدگی طوقه برنج

گیاهپزشکی
کنه برنج ( Tetranychus harti )

کنه برنج ( Tetranychus harti )

گیاهپزشکی