برچسب: آفات خیار گلخانه ای

کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای

کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای

دستورالعمل فنی مدیریت تلفیقی و کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای پایش و ردیابی:   50 عدد کارت…
گیاهپزشکی