شماره پشتیبانی سایت فارمر شاپ

صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'آفات برنج'

روش های مبارزه با گنجشک در مزارع

روش های مبارزه با گنجشک در مزارع گنجشک  Passr sp رده پرندگان Aves این پرنده یکی از بزرگ تـرین آفـات آفتـابگردان، کلـزا، بـرنج و … اسـت کـه هـم در مزارع بزرگ و هم در مزارع کوچک خسارت زیادي وارد می کنـد. ایـن خـسارت آن در مزارع کوچکی که در اطراف آن ها درخت زیاد باشد مشهود است . مدیریت الف- مکانیکی و فیزیکی راه هایی که براي جلوگیري از خسارتادامه مطلب

کنه برنج ( Tetranychus harti )

کنه برنج (Tetranychus harti ( Eving خانواده و راسته (Acari.,Tetranychidae)     مناطق انتشار   فرجی (1374) ضمن بررسی کنه هـاي خـانواده Tetranychidae در اسـتان مازنـدران Tetranychus harti را از روي برگ هاي بـرنج مـزارع سـاري، بهـشهر و نـور جمـع آوري و شناسـایی نمود.این کنـه انتـشارجهانی دارد. ایـن کنـه در هندوسـتان و در آمریکـا بـه غیـر بـرنج روي محصولات دیگر گزارش شده است و به Rice mite معروف است.  ادامه مطلب

error: Content is protected !!
پشتیبانی فارمر شاپ