کودهای موجود در این دسته هم دارای نوع پودر و هم نوع مایع میباشند.