دسته: گیاهپزشکی

دستورالعمل اجرایی نحوه ضدعفونی کردن بذر برنج و سم مناسب آن

ضدعفونی بذر برنج (روش و سم مناسب)

گیاهپزشکی
معرفی کرم خراط (پروانه فری – شب پره پلنگی) و روشهای کنترل آن

کرم خراط (شب پره پلنگی – پروانه فری)

گیاهپزشکی
علت زنگار سیب و روش های درمان چوب پنبه ای شدن میوه (Russeting)

زنگار سیب (علت چوب پنبه ای شدن)

گیاهپزشکی
پوسیدگی رایزوپوسی طبق آفتابگردان (Rhizopus Head Rot)

پوسیدگی رایزوپوسی طبق آفتابگردان

گیاهپزشکی
کرم خوشه خوار انگور (Lobesia botrana) (European grapevine moth)

کرم خوشه خوار انگور

گیاهپزشکی

متیل بروماید چیست؟

گیاهپزشکی
دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی و تقویمی پسیل پسته

پسیل پسته (Agonoscena pistaciae)

گیاهپزشکی
سفید بالک (مگس سفید)

سفید بالک (مگس سفید)

گیاهپزشکی
شناسایی و روش کنترل گل جالیز

شناسایی و روش کنترل گل جالیز

گیاهپزشکی
کنه دو نقطه ای ( کنه تارتن )

کنه دو نقطه ای ( کنه تارتن )

گیاهپزشکی
بیماری لکه سیاه سیب

بیماری لکه سیاه سیب

گیاهپزشکی
بیماری سفیدک داخلی خیار ( سفیدک دروغی یا سفیدک کرکی)

سفیدک داخلی خیار ( دروغی یا کرکی )

گیاهپزشکی