دسته: زراعت

مدیریت تنش سرما در خزانه برنج (توقف رشد ، زرد شدن و سوزنی شدن نشا در خزانه برنج)

مدیریت تنش سرما در خزانه برنج

زراعت
کود سبز ماش

کود سبز ماش

زراعت
روش تشخیص گندم از جو در مزرعه

روش تشخیص گندم از جو در مزرعه

زراعت
توصیه های فنی کاشت گلرنگ دیم

توصیه های فنی کاشت گلرنگ دیم

زراعت
تغذیه برنج در شالیزار

تغذیه برنج در شالیزار

زراعت