دسته: خاکشناسی

اصلاح خاکهای شور و سدیمی با گچ

اصلاح خاکهای شور و سدیمی با گچ پیشگفتار امروزه به علت محدودیت منابع خاک مناسـب، آب متعـارف، خشکسالی و شوری…
خاکشناسی