بیماری لکه سیاه سیب

بیماری لکه سیاه سیب   بیماری لکه سیاه سیب ( Scab ) از جمله بیماری های رایج و البته خطرناک سیب در اغلب مناطق سیب خیز دنیا می باشد. این بیماری همواره در مناطق مورد تهدید، موجبات خسارت به محصول باغداران را فراهم نموده است. در ایران بیماری به خصوص در مناطقی که در ماه های بهار و اوائل تابستان هوای مرطوب و خنک را تجربه می کنند، دیده شدهادامه مطلب

سفیدک داخلی خیار ( دروغی یا کرکی )

سفیدک داخلی خیار ( سفیدک دروغی یا سفیدک کرکی ) مقدمه : بیماری سفیدک داخلی خیار ( سفیدک دروغی یا سفیدک کرکی)، یکی از بیماری های مهم خانواده کدوییان بوده که عامل أن قارچ Pseudoperonospora cubensis می باشد، این بیماری به ویژه در کشت های گلخانه ای و زیر پلاستیک به دلیل مهیا شدن شرایط محیطی مطلوب شامل: رطوبت بالا، خیس بودن سطح برگ ها و دمای بین ۱۶ تاادامه مطلب

بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی

بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی Phytophthora infestans (   late blight of potato  ) بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی که بوسیله عامل قارچی Phytophthora infestans ایجاد میشود، از مهمترین بیماریهای سیب زمینی به ویژه در مناطق خنک و مرطوب است که حجم قابل توجهی از قارچکشهای شیمیایی برای کنترل آن مصرف می گردد عامل تعیین کننده در بروز همه گیری آن، مساعد بودن شرایط محیطی است. سرعت انتشار بیماری بسیار بالا بودهادامه مطلب

بیماری پوسیدگی طوقه برنج

بیماری پوسیدگی طوقه برنج   مقدمه بیماری پوسیدگی طوقه برنج یک بیماری بذر زاد است و بطور گسترده در برنجکاریهای مناطق حاره و معتدله جهان پراکنده است و به نامهای مختلف با کانا و قدکشیدگی برنج مشهور است. ابراهیم نسبت برای اولین بار در اواخر بهار سال ۱۳۴۲ این بیماری را در دهستان شالکوراب از توابع شهرستان فومن مشاهده و گزارش کرده است و میزان خسارت را حدود ۵-۸ درصدادامه مطلب

کنترل غیر شیمیایی کرم ساقه خوار نواری برنج

کنترل غیر شیمیایی کرم ساقه خوار نواری برنج مقدمه کرم ساقه خوار نواری برنج ( Chilo suppressalis Walker ) به عنوان مهمترین عامل خسارت زای برنج در شمال کشور محسوب مـی شـود. در سال های نخستین ظهور این آفت که از غرب استان مازندران گزارش شد، برای کنترل آن توجه ویژه ای به مبـارزه شیمیایی شد. در همان ابتدا، برای کنترل کـرم سـاقه خـوار بـرنج آزمایشی بـا حشـره کش های مایعادامه مطلب

بیماری ویروسی سرجمک گوجه فرنگی

مدیریت کنترل بیماری ویروسی سرجمک گوجه فرنگی     مقدمه: بیماری ویروسی پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی ناشی از ویروس Tomato Yellow Leaf Curl Virus TYLCV که در جنوب استان کرمان بنام «سرجمک» شناخته می شود، یکی از مهم ترین و خطرناک ترین بیمارگرهای ویروسی گوجه فرنگی در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری آفریقا و آسیا، نواحی مدیترانه ای و خاورمیانه از جمله ایران است. این بیماری علاوه بر مزارع گوجهادامه مطلب

آفات و بیماریهای کاکتوس

آفات و بیماریهای کاکتوس   شته : از اندام کاکتوس تغذیه کرده و با رشد وتولید مثل سریع باعث پوسیدن گیاه می شود. مبارزه : استفاده از حشره کش های فسفره یا سیستمیک در زمان مشاهده ظهور شته اوایل بهار شپشک سپردار : از شیره کاکتوس تغذیه می کند. مبارزه : جدا کردن آنها از گیاه با ابزار نوک تیز در اوایل حمله و اگر حمله آفت وسیع بود استفادهادامه مطلب

دستورالعمل ضدعفونی بذر گندم و جو

دستورالعمل ضدعفونی بذر گندم و جو الف) گندم   سیاهک پنهان گندم Tilletia laevis = T.foetida = T.caries   این بیماری در اغلب مناطق گندمکاری کشور (مناطق دیم کم باران یا نواحی معتدل خشک و … ) مشاهده می شود . عامل بیماری همزمان با جوانه زدن گندم وارد آن شده و بتدریج با رشد گندم در داخل بوته ها به زندگی خـود ادامه می دهد . برای جلوگیری ازادامه مطلب

آفات و بیماریهای انار

آفات و بیماریهای انار     کرم گلوگاه انار شته سبز انار سوسک چوبخوار درختان انار کنه های انار نماتد مولد غده ریشه درختان انار پوسیدگی و ترشیدگی میوه ، طوقه و ریشه   کرم گلوگاه انار Spectrobates ceratoniae zaller   کرمی به طول ۲۱ میلیمتر که در پشت بدن آن موهای کم رنگی قابل مشاهده است. سه جفت پا در حلقه های سینه و پنج جفت پا در حلقهادامه مطلب

کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای

دستورالعمل فنی مدیریت تلفیقی و کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای       پایش و ردیابی:   ۵۰ عدد کارت چسبناک ( ۲۵ عدد کارت زرد و ۲۵ عدد کارت آبی) در هکتار در شروع کشت جهت ردیابی مگس سفید و تریپس نصب نمایید. اضافه نمودن لورم- تی آر (جلب کننده تریپس) به کارتهای چسبناک، کارائی آن را در جهت جلب تریپس افزایش میدهد. تعداد تریپس وادامه مطلب

مکانیسم مقاومت آفات به باکتری Bacillus thuringiensis

مکانیسم مقاومت آفات به باکتری Bacillus thuringiensis ( باکتری BT )   سموم حشره کش تولید شده توسط باکتری BT یک روش ایمن (از نظر محیطی) و مؤثر برای کنترل آفات نباتی هستند. باکتری BT در جهان باکتریها تقریبا” منحصر بفرد است، زیرا سموم تجاری حاصل از این باکتری کارایی سموم شیمیایی را داشته و علاوه بر آن دارای مزیت ایمنی زیست محیطی نیز است. این باکتری، یک باکتری گرمادامه مطلب

کنه برنج ( Tetranychus harti )

کنه برنج (Tetranychus harti ( Eving خانواده و راسته (Acari.,Tetranychidae)     مناطق انتشار   فرجی (۱۳۷۴) ضمن بررسی کنه هـای خـانواده Tetranychidae در اسـتان مازنـدران Tetranychus harti را از روی برگ های بـرنج مـزارع سـاری، بهـشهر و نـور جمـع آوری و شناسـایی نمود.این کنـه انتـشارجهانی دارد. ایـن کنـه در هندوسـتان و در آمریکـا بـه غیـر بـرنج روی محصولات دیگر گزارش شده است و به Rice mite معروف است.  ادامه مطلب

error: Content is protected !!